مولکولار ژنتیک

حوزه‌ای از زیست‌شناسی است که ساختار و عملکرد ژن‌ها را در سطح مولکولی مطالعه ...

فیلوژنتیک مولکولی

استفاده از ساختار مولکولها برای دستیبابی به ارتباطات فرگشتی ...

مولکولار تایپینگ میکروارگانیسم ها

تایپ مولکولی یک روش شناسایی سویه های...

انواع الکتروفورز

الکتروفورز به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. 

بیوانفورماتیک

علم نوینی است که در آن با استفاده از کامپیوتر، نرم افزارهای کامپیوتری و بانکهای...

فلوسیتومتری و کاربردها

تکنیکی است که می تواند به ما نتیجه کمی بدهد. یعنی می تواند به ما بگوید از آنتی ژن...

سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

ترکیبی از درمان های سلول های بنیادی و تحریک وابسته به فعالیت...

توالی یابی اسید های نوکلئیک و آنالیز آن

توالی‌یابی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن دنباله نوکلئوتیدی یک قطعه ...

اصول و مبانی پژوهش و مقاله نویسی

آنچه که برای شروع و انجام یک کار پژوهشی بدان نیاز دارید از جمله: روش تحقیق، ..

پوستر‌های کارگاه‌های زیست نوژن که در حال برگزاری هستند.

لطفا نام کارگاه‌های مورد نیاز خود را که فکر می‌کنید به آن نیاز دارید و میخواهید در اسرع وقت تشکیل شود برای ما ارسال کنید. نهایت سعی ما بر اینست کارگاه‌های مورد نیاز جامعه علمی کشور را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت برگذار نماییم.

نام کارگاه درخواستی

عضویت در آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا

با عضویت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا می توانید به صورت رایگان به شکل روزانه مطالب علمی و آموزشی در ایمیل خود دریافت کنید و از بروزترین مطالب دنیا آگاه شوید.

شما با موفقیت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا عضو شدید.