محققین دانشگاه کالیفرنیا یک گزینه درمانی را طراحی و روی موش تست کرده اند که از سلول های بنیادی مهندسی شده برای هدف قرار دادن متاستاز سرطان استخوان کمک می کند و این در حالی است که از استخوان نیز حفاظت می کند. این رویکرد جدید سلول های بنیادی مزانشیمی را…

ادامه مطلب