همه سلول های خون ساز در مغز استخوان تولید می شوند و باید از دیواره عروق بگذرند تا وارد جریان خون شوند. پلاکت های خونی بوسیله بیرون زدگی های بزرگی نفوذ کننده به درون دیواره عروق مربوط به سلول های پیش ساز بزرگ و غیر متحرک، موسوم به مگاکاریوسیت آزاد می شوند. به این ترتیب، مگاکاریوسیت های بالغ پلاکت ها را تولید می کنند و آن ها را به درون جریان خون آزاد می کنند تا تعداد پلاکت ها را ثابت نگه دارند. علاوه بر این، آن ها به طور فعال تجمع سلول های بنیادی خون ساز را در یک رویکرد مثبت و هم چنین منفی تنظیم می کنند. در مطالعه ای جدید محققان دریافته اند که مهاجرت سلول های بنیادی خون ساز و نوتروفیل ها به اندازه مگاکاریوسیت ها و پراکنش آن ها بستگی دارد.

به نظر می رسد که مگاکاریوسیت ها حتی اگر خودشان مهاجرت نکنند نقش مهمی را در مهاجرت سلولی بازی می کنند. مگاکاریوسیت های بزرگ موانع غیر فعالی را ارائه می کنند و بنابراین تاثیر قابل توجهی روی مهاجرت سایر سلول ها مانند سلول های بنیادی خون ساز و نوتروفیل ها در مغز استخوان می گذارند. در واقع، تصاویر میکروسکوپی نشان داده است که تحرک نوتروفیل ها در موش فاقد پلاکت کاهش می یابد، یعنی جایی که حجم مگاکاریوسیتی افزایش می یابد. این مطالعه اهمیت ویژگی های بیوشیمیایی محیط مغز استخوانن در تنظیم تحرک سلولی را نشان می دهد و به وضوح تایید می کند که آنالیزهای ولومتریک تعداد و متمرکز شدن مگاکاریوسیت ها، اطلاعات بیشتری را در مورد دینامیک مغز استخوان ارائه می دهد.

عضویت در آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا

با عضویت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا می توانید به صورت رایگان به شکل روزانه مطالب علمی و آموزشی در ایمیل خود دریافت کنید و از بروزترین مطالب دنیا آگاه شوید.

شما با موفقیت در سامانه آموزش الکترونیکی(مجازی) زیست نوژن سینا عضو شدید.